هیلاری داف شایعه جدایی از همسرش Mike Comrie رو تکذیب کرده و از مردم خواسته تا به این شایعات گوش ندن!هیلاری داف شایعه جدایی از همسرش Mike Comrie رو تکذیب کرده و از مردم خواسته تا به این شایعات گوش ندن!