اولین لاین آپِ kcon 2020 ژاپن اعلام شد!📣کی کان 2020 ژاپن از 3 تا 5 آوریل در Makuhari Messe شهرِ چیبا برگزار خواهد شد.🇯🇵


در تاریخ 12 فوریه، گروه های #ASTRO و #OhMyGirl و #SF9 بعنوانِ لاین آپ 3 آوریل؛
گروه های #EVERGLOW و #PENTAGON و #TheBoyz برای لاین آپ 4 آوریل؛
و گروه های #LOONA و #ONEUS و #TXT نیز برای اجرا در تاریخ 5 آوریل مشخص شدن.🎆


منتظرِ آپدیت های بیشتر باشید!