يونا، عضو گرلزجنريشن، به هكرهاي اينستاگرامي هشدار داد و درخواست كمك كرد.👀

يونا براي بار دوم به هكرهاي اينستاگرامي هشدار داد.
در تاريخ ١٢ اكتبر يونا از طريق استوري هاي اينستاگرامش كلافگي و ترسش از هك شدن حسابش رو ابراز كرد.
يونا اسكرين شاتي از تلاشي مشكوك براي لاگ اين شدن به حسابش رو پست كرد و نوشت:


"همين اتفاق قبلا هم افتاد و دوباره نميتونم لاگ اين بشم. دقيقا بايد چيكار كنم كه ديگه چنين اتفاق ترسناك و معذب كننده اي پيش نياد؟ لطفا كافيه. من صميمانه درخواست مراقبت دارم."💙


سال گذشته هم يونا پستي مشابه منتشر كرده بود و در اون درباره چندين تلاش براي هك كردن حساب اينستاگرام و ساير حساب هاش در فضاي مجازي صحبت كرد.