بي تي اس تبديل به اولين آرتيست در چارت آلبوم هاي جهاني بيلبورد شد كه موفق ميشه ٤ رتبه اول رو تسخير كنه و آرتيست هاي ديگر كي پاپ هم درخشش خوببي تي اس تبديل به اولين آرتيست در چارت آلبوم هاي جهاني بيلبورد شد كه موفق ميشه ٤ رتبه اول رو تسخير كنه و آرتيست هاي ديگر كي پاپ هم درخشش خوبي در اين چارت داشتند.
گروه #BTS ركورد جديدي در چارت آلبوم هاي جهاني رو به نام خودش ثبت كرده.
در چارت آلبوم هاي جهاني بيلبورد كه براي هفته منتهي به ١٤ سپتامبر منتر شد #BTS موفق شد ٤ رتبه اول رو از آن خودش كنه.
در رتبه اول آلبوم ساوندترك بازي ‘BTS WORLD’، در رتبه دوم آلبوم ‘Map of the Soul: Persona’، در رتبه ٣ آلبوم ‘Love Yourself: Tear’ و در رتبه ٤ آلبوم ‘Love Yourself: Answer’ قرار دارند و در رتبه ١٤ آلبوم ‘Face Yourself’ قرار داره كه اين هفته دوباره وارد چارت شده.


رتبه ٦ اين هفته از آن دختراي #RedVelvet با آلبوم ‘The ReVe Festival: Day 2’ و رتبه ٩ از آن آلبوم ‘We Are Superhuman’ از پسراي #NCT127 است.


در رتبه ١٠ اين هفته #Baekhyun عضو #EXO با آلبوم ‘City Lights’ قرار داره.


آلبوم ‘Take. 1: Are You There?’ اين هفته رتبه ١٢ رو كسب كرده و در رتبه ١٣ پسراي #EXOSC با آلبوم ‘What a Life’ قرار دارند.


تبريك به همه آرتيست ها و طرفدارانشون.