دراماى Search:WWW بيشترين درصد ريتينگ بينندگان خود را به دست آورد.

🌹“Search: WWW” Achieves Its Highest Ratings Yet


🌹براساس Nielsen Korea، قسمت ١٠ام جولاى Search:WWW ميانگين ريتينگ بينندگان ٤ درصد را كسب كرد كه ركورد ريتينگ شخصى جديدى براى اين دراماى كمدى-رمانتيك به دست آورد.


🌹دراماى Angle’s Last Mission :Love از KBS 2TV پربيننده ترين دراماى شب است كه ميانگين ريتينگ بينندگان ٦.٨ و ٧.٨ درصد به دست آورد، در حاليكه One Spring Night از MBC ريتينگ ٦.٢ و ٨ درصد را از آن خود كرد.


🌹در آخر، Absolute Boyfriend از SBS ريتينگ بينندگان ١.٨ و ١.٧ درصد را به دست آورد.