در ۱۹ اپریل اعلام شد ParkBom با سینگلی جدید بازخواهد گشت.

در ۱۹ اپریل اعلام شد #ParkBom با سینگلی جدید بازخواهد گشت. این سینگل توسط Brave Brothers ساخته شده و طبق گزارش ها این سینگل با همکاریِ #Wheen از #MAMAMOO منتشر خواهد شد.🔥🎨🦋


طبق گزارشات این سینگل ۲ مِی منتشر خواهد شد.🔮🍹🌊