يانگ يوسئوب طي اولين مرخصيش از خدمت سربازي به كنسرت هم گروهيش، لي گيكوانگ، رفت.😍

يانگ يوسئوب براي وقت گذروندن طي اولين مرخصيش از خدمت سربازي بهترين جا رو انتخاب كرده و اون جا جايي نيست جز كنسرت دوست و برادر عزيزش، لي گيكوانگ!😍


در تاريخ ٢٤ مارس حساب رسمي توييتر هايلايت عكسي از يوسئوب و گيكي خندان رو با كپشن:


"يه عكس با حضور يه دوست باارزش كه به محض كسب اجازه براي اولين مرخصيش از خدمت سربازي به كنسرت گيكوانگ اومده!"💙


پست كرد. اين حساب توييتر همينطور عكسي از گيكوانگ با بنري كه روش نوشته بود:


"گيكوانگ، ما دوباره برميگرديم. اون وقت ميبينيمت!"💚


منتشر كرد.


اين آخرين كنسرت گيكوانگ قبل از اعزامش به عنوان پليس وظيفه به خدمت سربازي در تاريخ ١٨ آوريله. گيكي سومين عضو هايلايته كه به خدمت سربازي اعزام ميشه. او قبل از اعزامش سينگل آلبوم ديجيتالش به نام ‘I’ رو در تاريخ ١٨ مارس منتشر كرد و در تاريخ ٢٣ و ٢٤ مارس كنسرت سولوش رو براي ساختن خاطراتي فراموش نشدني با طرفدارانش برگزار كرد.💫


با آرزوي موفقيت براي تمام پسراي هايلايت.🧡