مینهیوک از پسرای بی تو بی پس از لیدر گروه که  در ماهِ آگوست به سربازی اعزام شد و چانگسوب که در تاریخ ۱۴ ژانویه به خدمت سربازی اعزام میشه


مینهیوک از پسرای بی تو بی پس از لیدر گروه که در ماهِ آگوست به سربازی اعزام شد و چانگسوب که در تاریخ ۱۴ ژانویه به خدمت سربازی اعزام میشه ، در تاریخ ۷ فوریه به سربازی خواهد رفت.
هنوز مکانِ پادگان اومشخص نیست اما پس از دوران آموزشی به صورت سرباز پلیس خدمت خواهد کرد.


با آرزوی موفقیت برای #minhyuk عزیز