چهارمین تیزر معماگونه ی ‘ smeraldo books ‘ از جونگکوک که میگه :“ تلفنم زنگ خورد ، انگار که از یه خواب طولانی بیدار شده باشم به خودم اومدم. به تلفنم نگاه انداختم.. یونگی بود.. “


_ ۱۱ آوریل سال ۲۰۲۲