دارا و پسرای وینر قراره در قسمت ویژه ی برنامه ی "Video Star" حضور داشته باشن!😃دارا قراره به عنوان مجری و پسرای وینر هم قراره به عنوان مهمان در این قسمت از برنامه حضور داشته باشن.✨


این قسمت ۲۵ دسامبر منتشر خواهد شد.🙈