بیانیه کمپانیِ کیوب درباره پرداختِ کاملِ بدهیِ پدرِ مینهیوک از پسرای بی تو بی 🤨

کمپانی کیوب بیانیه ای رسمی در خصوصِ پرداختِ تمامی بدهی پدرِ Minhyuk از BTOB توسطِ این هنرمند منتشر کرد .


در 21 دسامبر، Cube کمپانی بیانیه ای رسمی که تقریبا یک روز پس از انتشارِ اخباری که در مورد بدهی بزرگ و نه سالِ پدرِ Minhyuk عضو BTOB در حالِ گسترش بود ، منتشر کرد . "


متن بیانیه به شرح زیر است :
" این کمپانیِ کیوبِ . ما می خوایم بیانیه ای رسمی در مورد اخبار مربوط به پدرِ Minhyuk از پسرای بی تو بی ارائه بدیم .مینهیوک تنها پس از دیدن گزارشات و اخبار در تاریخ 20 دسامبر از این موضوع مطلع شده . و در تاریخ 21 دسامبر، این هنرمند مقدار کل بدهی رو به جای پدرش پرداخت و همه مسائل رو حل کرده ما از تمامی کسانی که در گیر این موضوع شدند و موجب نگرانی بسیاری از طرفدارا شده عذرخواهی میکنیم .


متشکرم. "