نمایندگان لیبل پسرای واناوان Swing Ent و مدیریت تور جهانی پسرا CJ E& M گفتند درسته که اونا محل اجرایی برای ژانویه ی سال آینده رزرو کردند ...نمایندگان لیبل پسرای واناوان Swing Ent و مدیریت تور جهانی پسرا CJ E& M گفتند درسته که اونا محل اجرایی برای ژانویه ی سال آینده رزرو کردند ولی برای افزایش مدت قرارداد واناوان هنوز چیزی تایید نشده.