گروه Seventeen در مورد علت محبوبیتشان در بین طرفدارانشان گفتند😍.


پسرها در 9 نوامبر در SBS Radio Power FM " Lee Kuk Ju's Young Street'." در مورد اینکه طرفدارانشان برای چه دوستشان دارند گفتگو کردند.


آنها در مورد آلبوم اخیر خود "TEEN، AGE" گفتند: "این آلبوم رشد و بلوغ گروه را در بر میگیرد." همچنین لی کوک جو در ادامه پرسید که پسرها فکر می کنند که طرفداران برای چی آنها را دوست دارند❤️، پسرها گفتند: "اولا، کار تیمی 13 نفره ما که من فکر می کنم آنها دوست دارند که ما را ببینند همچنین عشق و علاقه ای که در رقص " Clap "وجود دارد همان چیزی است که طرفداران دوست دارند." همین طور در مورد این آهنگ افزودند که "گروه اجرایی به همراه تیم طراحان با هم کار میکردند."