دبیو گروه WannaOne نزدیک است و آنها از موقعیتشان در گروه میگویند ... 💠


پسران #WannaOne به زمان دبیو نزدیک میشنوند و از مسئولیتشان در گروه صحبت میکنند.


آنها در پیش ضبط برنامه Happy Together مصاحبه ای با نویسنده های برنامه درباره موقعیت خود در گروه داشتند.


دراینباره Lai Guan Lin پاسخ داد :
" مفاهیم فشن و قد (ارتفاع) " به دنبال آن kim Jae Hwan گفت ، کسی که سوراخهارا در بلوزش ایجاد کرده Lai Guan بوده.
همچنین از Lai Guan پرسیده شد چه کسی مدلباس WannaOne است و او جواب داد ، آن شخص Kang Daniel است. Kang Daniel یک مقدار خجالت زده شد وقتی قبول کرد که فکرمیکند او "س..ک..سی" گروه است.


اگرچه Park Ji Hoon گفت فکرمیکند نقشش "بامزه" است ، Hwang Min Hyun توضیح داد Park Ji Hoon بازیگوش است اما معمولا کارهای بامزه انجام نمیدهد و Yoon Ji Sung گفت : " او شگفت انگیز است. "


در ادامه Park Woo Jin گفت ، مردم زیادی به او میگویند که او در زندگی واقعی و روی استیج بسیار متفاوت است ، همچنین خندید و گفت : " شخصا فکرمیکنم موقعیت من این است که سرگرم کننده نباشم. بچه های دیگر میگویند من زیاد خنده دار نیستم ." اما بقیه اعضا اعتراض کردند و Ong Sung Woo گفت ، او این حرف را زد زیرا وقتی بقیه خیلی خنده دار و سرگرم کننده هستند حسادت میکند.


بعد Kim Jae Hwan نشان داد چگونه میتواند نتهای بالا را بخواند و بخشهایی از She's Gone از Steelheart را خواند و توسط اعضای گروه تشویق شد. 🍀


در ادامه Ha Sung Woon این شانس را داشت تا توضیح دهد : " Taemin در برنامه Happy Together ، یک ترفند داشت که من آن را آموختم. "
عضو شاینی Taemin (از دوستان خوب Ha Sung Woon ) قبلا ترفند و توانایی‌ش را برای خواندن نتهای بالا وقتی در کارائوکه میخواند نشان داده بود و شویی که در آن این کار را گرده بود Happy Together بود و گفته بود از یک دوست این را یادگرفته.


در پیش ضبط مصاحبه Han Sung Woon سعی کرد این ترفند را نشان دهد ولی خجالت کشید و بجایش خندید.