زن شاکی از فرزاد جمشیدی پس از تائید حکم شلاق رضایت داد!

رئیس شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران از گذشت شاکی مجری معروف صداوسیما خبر داد و گفت: با وجود شرایط جدید احتمال تخفیف در مجازات وجود دارد.رئیس شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران از گذشت شاکی مجری معروف صداوسیما خبر داد و گفت: با وجود شرایط جدید احتمال تخفیف در مجازات وجود دارد.

قاضی باقری اظهار داشت: حکم پرونده مجری معروف صدا و سیما از سوی دیوان عالی کشور به تأئید رسیده و به اجرای احکام ارسال شده است.

وی افزود: شاکی پس از قطعی شدن حکم رضایت خود را از متهم اعلام کرده، بنابراین پرونده مجدداً به دادگاه ارسال می*شود تا نسبت به تخفیف در مجازات از سوی قضات دادگاه تصمیم*گیری شود.

رئیس شعبه 78 دادگاه کیفری به «فارس» خاطرنشان کرد: حکم صادره برای این مجری معروف 80 ضربه شلاق بوده که قطعی شده اما با وجود شرایط جدید و گذشت شاکی پرونده مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.