بر طبق نظرسنجی TV Report Survey بهترین شیمی ( رابطه ) بین بازیگر و نویسنده معلوم شد


1. پارک جی ایون و جون جی هیون ( عشقم اهل ستاره ها /افسانه دریای آبی )

2.پارک جی ایون و کیم سو هیون(عشقم اهل ستاره ها و تولید کننده )
نو هه کیونگ و سونگ هه کیو ( دنیای درون /وزش باد زمستانی )

3. پارک جی ایون و کیم نام جو ( ملکه زنان خانه دار/ملکه عوضی )

نو هه کیونگ و جو این سانگ ( وزش باد زمستانی /مشکلی نیست این عشقه /دوستان عزیز من )


کیم ایون سوک و گونگ یو ( گابلین )


کیم ایون هه و جو جین وونگ ( سیگنال)


پارک هه ریون و لی جونگ سوک ( پینوکیو /صداتو میشنوم /زمانی که تو خواب بودی )


سو هیون کیونگ و لی سانگ یون ( دخترم سویونگ /دوباره 20 سالگی )