بازدید موزیک ویدیو Monster از EXO صدمیلیونی شد.


موزیک ویدیو MONSTER گروه EXO که 7 ماه پیش منتشر شد در ی.و.ت.ی.و.ب 100 میلیون بازدید داشته است.
تبریک به اکسو و اکسو الا