پیشنهاد درام Chicago Typewriter به YOO AH IN.


درام Chicago Typewriter به YOO AH IN پیشنهاد شده است که قرار بعد از TOMARROW WITH YOU در ماه مارس از شبکه TVN پخش شود و راجب نویسندگانی است که در سال 1930 زیرسلطه ژاپنی ها بوده اند.
(اگه او این درام را قبول کند اخرین کار YOO AH IN قبل از سربازی خواهد بود)