عکس های جلسه رو خوانی درام Glowing Office.
عکس های جلسه رو خوانی درام Glowing Office.
عکس های جلسه رو خوانی درام Glowing Office.


اولین جلسه رو خوانی درام Glowing Office که مارس از شبکه MBC پخش می شود بر گذار شد.
این درام ستارگان زیادی از جمله GO AH SUNG -HA SEOK JIN-HOYA-LEE DONG HWI -KIM DONG WOOK-SUNHWA دارد.