گروه k.a.r.d فوریه بر میگردد.


کمپانی DP MEDIA اعلام کرده که گروه K.A.R.D هم به کامبکی های فوریه اضافه شده است.