بازدید موزیک ویدیو Rookie از Red velvet به 1 میلیون رسید


بازدید موزیک ویدیو جدید Rookie از Red Velvet در کمتر از نصف روز در ی.و.ت.ی.و.ب به یک میلیون رسید.

بازدید موزیک ویدیو Rookie از Red velvet به 1 میلیون رسید