حضور HOYA و KIM DONG WOOK و LEE DONG HWI در درام Self Radiation Office تایید شد.


قبلا نقش اول هاHA SUK JIN و GO AH SUNG تایید شده بود و حالا نیزحضور HOYA و KIM DONG WOOK و LEE DONG HWI در درام Self Radiation Office تایید شد این درام راجب کارمندها و اداره است و بعد از MISSING9 از شبکه MBC پخش می شود.