بازیگران Whisper تکمیل شدند.


Lee Bo Young -Lee Sang Yoon -Park Se Young و Kwan yool به Whisper پیوستند فیلمبرداری این درام از اول فوریه شروع میشود و از ماه مارس بعد از سریال مدافع پخش میشود.