عکس های منتشر شده از اولین جلسه رو خوانی Ruler: Master of the Mask.


عکسی از اولین جلسه رو خوانی Ruler: Master of the Mask بابازی Kim So Hyun و Yoo Seung Ho و L و Yoon so hee که در تاریخ 23 دسامبر برگذار شده منتشر شده است این درام بعد ازSelf Radiation Office در ماه می پخش پخش می شود.