دخترای "رد ولوت" قراره اول فوریه برگردن و کمپانی تیزرهای جالبی رو از "وندی" منشتر کرده.

تیزرهای عکسی "وندی" برای کامبک گروه "رد ولوت"
تیزرهای عکسی "وندی" برای کامبک گروه "رد ولوت"
تیزرهای عکسی "وندی" برای کامبک گروه "رد ولوت"