بازدید تمرین رقص آهنگ bang bang bang از big bang به 50 میلیون رسید.تمرین رقص اهنگ BANG BANG BANG گروه BIG BANG در ی.و.ت.ی.و.ب 50 میلیون بازدید داشته است در این حالی است که به تازگی بازدید موزیک ویدیو BANG BANG BANG به 200 میلیون بیننده رسیده است.بازدید تمرین رقص آهنگ bang bang bang از big bang به 50 میلیون رسید.