Lee sang yoon پیشنهاد تقش اول Whisper را دریافت کرده است.


Lee bo young بعد 3 سال درام whisper را پذیرفته است و به Lee sang yoon پیشنهاد نقش اول این درام داده شده است و او در حال مذاکره برای پیوستن به این درام است این دونفر در درام دختر من سویانگ هم بازی بودند. این درام بعد از defendant در مارس پخش می شود.