SEO KANG JOON پیشنهاد بازی در درام Seen from a Distance, Green Spring را دریافت کرده است.


به Seo kang joon پیشنهاد شده که در درامSeen from a Distance, Green Spring که برگرفته از یک وبتون به همین اسم است بازی کند این درام راجب دانشگاه و مشکلات دانشجویی است و ماه می پخش می شود اطلاعات دیگری منتشر نشده است.