AHN HYO SEOB به درام The Weird Father پیوست.


کمپانی Starhaus Entertainment اعلام کرد که Ahn Hyo seob به درام the weird father پیوسته است او نقش پسری خوش قیافه را دارد که علارغم ارزوی خانواده اش میخواهد بازیکن حرفه ای فوتبال شود.
بازیگران این درام 50 قسمتی Lee joon و Jung So min و Lee Yuri و Ryu soo young و Hwayoung هستند و از ماه فوریه پخش میشود.