Go Soo به کمپانی BH ENTERTAINMENT پیوست.

کمپانی BH ENTERTAINMENT اعلام کرده که ما با GO SOO قرار داد امضا کردیم او به خاطر بازی در گلی در زندان نظرات مثبتی را دریافت کرده است.
BH کمپانی ستاره هایی مثل LEE BYUNG HUN و HAN HYO JOO و HAN JIMIN و HAN GA IN است.