بازیگران درام perfect wife تکمیل شدند.


با پیوستن Sung Joon به perfect wife بازیگران این درام تکمیل شد دیگر بازیگران این درام ko so young و Yoon sang hyun و Jo yeo Jeong از ماه فوریه بعد از Hwarang پخش می شود.