پوستر مینی درام Stars in the Universe.


پوستر مینی درام بابازی Suho از EXO منتشر شد این درام 3 قسمتی اواخر ژانویه از شبکه MBC پخش می شود.
Stars in the Universe از مجموعه سریال Colored Fantasies است که 9 قسمت دارد و به سه مینی سریال 3 قسمتی تقسیم شده است در مجموعه دوم Yoon Si yoon و در مجموعه سوم KIM SEULGI و Ahn Hyo seob بازی کرده اند.