پیشنهاد درام Bride of the Water God به نام NAM JOO HYUK.

درام Bride of the Water God به نام NAM JOO HYUK پیشنهاد داده شده است و او در حال بررسی این درام است که امسال از شبکهTVN پخش میشود.
این درام راجب روستایی است که دچار خشکسالی می شود و فقط در صورتی از کم آبی نجات پیدا میکنند که خدای آب عروسی برای قربانی کردن پیدا کند SO A تصمیم میگیرد قربانی شود اما وقتی به خدای آب (HA BAEK) نزدیک می شود میفهمد که او با تصوراتش متفاوت است.