جلسه رو خوانی درام defendant.


اولین جلسه رو خوانی درام SBS به نام DEFENDANT با بازی JI SUNG و YURI برگذار شد این درام 23 ژانویه بعد از دکتر رمانتیک پخش می شود.
DEFENDANT راجب یکی از بهترین دادستان های کشور است که یک روز چشم باز می کند و میبیند در زندان است و حافظه خود را از دست داده است.