حضور ko so young و yoon sang hyun و cho yeo jeong برای حضور در درام Perfect wife تایید شد.


Perfect wife درام جدید kbs که بعد از hwarang در ماه فوریه پخش میشود راجب زنی است که با دو بچه ازدواج میکند و پس از مدتی خلق و خو خشن پیدا میکند اما طی یک اتفاق سعی می کند خود واقعیش را پیدا کند.
بازیگران این درام Ko So young که بعد 10 سال به تلویزیون برمیگردد Yoon Sang hyun و cho yeo jeong هستند.
همچنین به Lee sang yeob نیز پیشنهاد بازی در این درام داده شده است اما هنوز حضور او تایید نشده است