گروه aoa برمیگردند.

کمپانیFNC اعلام کرده که اولین آلبوم AOA دوم ژانویه منتشر میشود منتظر کامبک AOA باشید.