تشکر یک پسر 4 ساله از Park Myung Soo


Park Myung Soo همیشه کمک های زیادی به انجمن های ناشنوایان می کند . او هر ماه به یک انجمن خیریه ای به نام حلزون عشق کمک مالی می کند و به پاس تلاش ها و کمک های مالیش یه بچه 4 ساله پس از عمل جراحی قادر به شنیدن هست .خانواده این بچه از اوت تشکر کردند و دنبال این هستند که یک بچه دیگر هم تحت این عمل قرار بگیرد