پوستر Tomarrow With You منتشر شد.

پوستر درام Tomarrow With You درام جدید TVN که در ماه فوریه بعد از GOBLIN پخش میشود منتشر شد.
فردا باتو درامی فانتزی و عاشقانه با بازی SHIN MIN AH و LEE JE HOON درباره یک مسافر زمان و همسر اوست.