حضور nam goong min و nam sang mi و jun ho در درام chief kim تایید شد.

NAM SANG MI و NAM GOONG MIN و JUN HO در درام CHIEF KIM همبازی می شوند.
این درام چهارشنبه-پنج شنبه از ماه ژانویه بعد از OH MY GEUM BI پخش می شود.