نسخه بازسازی شده The Liar and His Lover ساخته می شود.

شبکه TVN تصمیم گرفته فیلم ژاپنی The Lier And His Lover را بازسازی کند.
این فیلم راجب یک پسر ترانه سر 25 ساله و دختر 15 ساله ست که خوش صداست این درام مارس پخش میشود.