Goblin با پخش تنها 3 قسمت رکوردی بی نظیر ثبت کرد.

Goblin در قسمت سوم توانست ریتینگ(درصد بیننده) 12.471 کسب کند که این میزان بیننده برای یک شبکه کابلی(پولی) عالیه قسمت سوم این درام نسبت به دوم تقریبا دوبرابر شده قسمت دوم آن 7.904 بیننده داشته است.
(اسم این درام به Guardian: The Lonely and Great God تغییر پیدا کرده که یعنی kim shin نقش جن رو نداره بلکه نگهبان هستش)