بلك پينك قراره دوره ي اجراي طولاني تري داشته باشن 🌚

همونطور كه گفته شد دختراي بلك پينك قراره در تاريخ ١ نوامبر با آهنگ جديدي برگردن. در طول اجراهاي دبيو يعني اجراي آهنگ هاي Whistle و Boombayah، اين دخترا فقط براي ٤ هفته در اينكيگايو اجرا كردن اما گفته شده براي كامبك جديد قراره ام كاونت داون هم به ليست اضافه بشه! گفته شده بلك پينك قراره اين سري دوره ي اجراي طولاني تري داشته باشه و نه فقط اين، بلكه ممكنه اين دخترا رو در برنامه هايي مثل Weekly Idol هم ببينيم! مننظر بازگشت اين دخترا باشيد