در گفتگویی Han Hye Jin عشقشو به همسرش ( همون کاپیتان تیم ملی کره ) بیان کرده و گفته:«حتی تو زندگی بعدیمم با تو ازدواج میکنم!»


وقتی ازش پرسیدن سخت ترین کاری که برای همسرت کردی چی بود ، گفته:«من دوس دارم هر وعده ی غذایی رو خودم براش درست کنم ولی وقتی حامله بودم حالم خوب نبود و نمیتونستم ، برا همین ماسک میزدم به صورتم تا براش غذا درس کنم!البته اون خبر نداشت.»