بازیگر چوی چانگ یوپ ( مدرسه 2013 ، ایمان و ... ) استفاده از philopon رو پذیرفت و چون اولین بارش بوده خواستار ارفاق در حکم شد .😶


💫 بازیگر چوی چانگ یوپ اتهامات استعمال دخانیات رو پذیرفت . 😐😒

وکیل هاش به " XPORT NEWS " گفتند : چوی چانگ یوپ بخاطر استعمال philopon از ماه می در بازداشت پلیس ناحیه جنوبیه . اون همه ی اتهامات رو پذیرفته و از هفته بعد مورد پیگیری قرار میگیره . اون بخاطر همه اتهامات متأسفه و ما دنبال حکمی سبک براش هستیم چون اولین جرمش بوده و دیگه تکرار نشده . مردم معمولی که به جرم استعمال pillopon مجازات میشن ، گناهکار شناخته میشن ، اگر چه افراد مشهوری که مجازات میشن ، تا شش هفت سال نمیتونن پیشرفت کنن و زندگی واسشون سخت میشه 😔 .

چوی چانگ یوپ سپتامبر در خونه اش بخاطر تزریق غیرقانونی pillopon بازداشت شد و همچنین گزارش شده که با رفیقاش در گانگنام تزریق داشته .