بازدید موزیک ویدیوی سولوی لی در کمتر از ۲ روز به ۲میلیون رسید