💥اینستاگرام سهون زیر آتش خشم نتیزن ها

همونطور که امروز گفتم در بوسان طوفانی اومد و خساراتی برجا گذاشت
سهون پستی با کپشن" هوای خوبیه " گذاشت و باعث خشم بعضی ها شد که تو این شرایط همچین پستی مناسب نیست.
او پست رو پاک کرد و در جواب پست دیگه ای گذاشت و گفت: " اینجا هوا خوب بود و خواستم فقط اینو بگم.درباره طوفان خبرهارو شنیدم و فکر کنم در سرزمین شمالی هنوز طوفان پابرجاست.امیدوارم خسارت جدی ای وارد نشده باشه "


+طوفان 5کشته و چندین گم شده برجا گذاشت