بازدید موزیک ویدیوی   ۱of1 از SHINee در کمتر ۲۴ ساعت به ۱ میلیون رسید