تیزر عکسی Ladies’ Code برای The Rain که ۱۳  اکتبر منتشر میشه