کمپانی اس ام  تایید کرد اولین زیر گروه اکسو که اعضای اون چن و بکهیون و شیومین هستن قراره دیبوت کنن