دو تیزر عکس Se7en برای کامبکش منتشر شددو تیزر عکس Se7en برای کامبکش منتشر شد